ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ครั้งที่ 1/2565

    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. กลุ่มงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประชุมบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีท่านอาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภา

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ (โครงการท่าสาปโมเดล)

แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ปฏิทินงานศูนย์วิจัยฯ

องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนที่เสมือน มรย.

Q&A

สถิติ