ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชุมบุคลากรงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น

    ด้วยกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  ได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งได้มีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน  ๕ ท่าน  ประธานในการประชุม