ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สวพ.จัดประชุมการจัดทำ OKRs ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

    วันที่ 30 ตุลาคม 2563 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่นได้จัดประชุมการจัดทำ OKRs ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในแผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์เป็นประธาน พร้อม

KM SRDI Forum นวัตกรรม/งานแก้ปัญหา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้