ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ติดต่อเรา

                  หน่วยงานภายใน : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

                    สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้                       ศูนย์วิทยาศาสตร์                                                ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

      - งานบริหารทั่วไป                                                            - งานบริหารทั่วไป                                                - งานบริหารทั่วไป 

      - งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น                                          - คลินิกเทคโนโลยี                                                - งานอนุรักษ์และเผยแพร่

      - งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

      - งานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

      - สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้

 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชีนีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   อาคาร 4 ชั้น 2 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 มือถือ 063-9432158 โทรศัพท์ 073-299699 โทรสาร 073-299610  อีเมล : nasree.m@yru.ac.th