ข่าวกิจกรรม

  • โครงการอบรม24-26พย66 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

    ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการอบรมการประชุมสภาท้องถิ่นและบริหารกิจการสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความรู้ เทคนิค วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับภายหลังการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และ

ข่าวการประชุมสวพ.

รางวัลและผลงานเด่น

สื่อสิ่งพิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

ITA YRU

Q&A