ข่าวกิจกรรม

  • ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ

         ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มให้กับร้านญาฮาวอเทอร์ จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ทางด้านเคมีและทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศ่าสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิทินกิจกรรม