ข่าวกิจกรรม

  • สำรวจทรัพยากรชีวภาพเด่นด้านพืชพรรณในพื้นที่ตำบลลำใหม่ (บริการวิชาการ)

    ลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรชีวภาพเด่นด้านพืชพรรณในพื้นที่ตำบลลำใหม่ ครั้งที่ 1 และเก็บตัวอย่างพรรณไม้เพื่อเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   เมื่อวันที่

รางวัลและผลงานเด่น

สื่อสิ่งพิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

Q&A

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg