ข่าวกิจกรรม

  • คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม

    วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจาร.ดร.เกสรี ลัดเลีย (รักษาราชการแทนรองอธิการบดี) ในฐานะผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี) และ นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ (เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเทค

ปฏิทินกิจกรรม