ข่าวกิจกรรม

  • ปลากัดจากลำพะยาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

                เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ชาวบ้านตำบลลำพะยาในนามตัวแทนจากศูนย์วิจัยความหลากหลายทาขีวภาพฯ ได้รับรางวัลชะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมประกวดปลากัดพื้นบ้านในงานมหกรรมตลาดปศุสัตว์ชายแดนใต้ ณ ตลาดกลางปศุสัตว์ภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัต

สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่

รางวัลและผลงานเด่น

คลังเอกสาร (ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/อื่นๆ)

คลังความรู้ / KM

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg

ITA YRU

งานประชุมเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย

Pic By UpScript V1

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg