บริการวิชาการ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

   แสดง 1 ถึง 4 จาก 10 ผลลัพธ์
  • เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   สถาบันวิจัยฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคุณลักษณะโครงการบริการวิชาการ คือ 1) มีการบูรณาการศาสตร์ 2) มีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ และ 3) คำนึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบ  และแบ่งกรอบการจัดสรรงบประมาณเป็น 4 กรอบ ดังนี้ 1. โครงการตามพระราโชบายห

   01 ต.ค. 2561 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • ขอเชิญบุคลากร มรย. เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการทำงานด้วย 7Q "

   เรียน คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ด้วยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ จัดทำโครงการฝึกอบรมเทคนิคการทำงานด้วย 7Q  ระหว่างวันที่ 18 -19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 20 มหาวิทบาลัยราชภัฏยะลา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนี้ สถาบันฝึกฯ

   17 ก.ย. 2561 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้ตามพระราโชบาย

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้จัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้ตามพระราโชบาย เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จึงขอติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว  ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วยนี้หรื

   24 ส.ค. 2561 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • แบบฟอร์มข้อมูลงานประกันคุณภาพ (SAR) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้มีการจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ได้รับผิดชอบการจัดทำรายงานผลในส่วนองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งน

   20 ส.ค. 2561 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)