INSIGHT SRDI ฉบับที่ 19/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

9 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

รายละเอียดเพิ่มเติม : Insight SRDI ฉบับที่ 19/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

  • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563 http://srdi.yru.ac.th/ga/page/314 Click
  • ประชุมติดตามการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 http://srdi.yru.ac.th/research/page/151 Click
  • อบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) http://srdi.yru.ac.th/research/page/150 Click
  • อบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” http://srdi.yru.ac.th/research/page/149 Click
  • จัดอบรมการทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพและการจัดทำตัวกรองแก๊ส http://srdi.yru.ac.th/scicenter/page/175 Click

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Insight SRDI 
พบกันใหม่ฉบับหน้า Insight SRDI ฉบับที่ 20/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561