งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประชุมติดตามการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561

วันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับ 3 คณะ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 เรื่อง“สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยฯ ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานติดตามการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 เรื่อง“สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”Creative Research for Stability Prosperity and Sustainability ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุม  

แกลเลอรี่