อบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

5 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะๆ ละ 2 คน รวม 9 คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาเพื่อให้มีความรู้ควำมเข้าใจในการประเมินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
สามารถนำเทคนิคการประเมินโครงการวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานวิจัยของตนเองและหน่วยงานได้ และเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประเมินโครงการวิจัยระหว่างหน่วยงาน