บุคลากรมรย. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ฯ เครือข่าย มรภ.สกว.

15 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2561 อาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผู้แทนผู้บริหาร  ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง ผู้นำบุคลากรวิจัย และนายซูไบดี โตะโมะ เจ้าหน้าที่วิจัย ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (เวทีที่ 2) ภายใต้การวิจัยภายใต้ระบบการบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มรภ.- สกว. (ระดับเครือข่าย) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีทบทวนประเด็นวิจัยระดับภาคที่สอดคล้อง มรภ. และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนข้อมูลสถานภาพ ศักยภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรวิจัยเชิงพื้นที่ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรวิจัยและยกร่างรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรวิจัย นอกจากนี้เวทีนี้มีการวิเคราะห์แบบประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (University Engagement) โดยใช้ The EDGE Tool-UK พร้อมวางระบบติดตามประเมินผล และวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการจัดการความรู้ (KM)