Lepiota sp.

17 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านเห็ด

                        Lepiota sp.                   

ชื่อสามัญ  -                                                                      

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepiota sp.

ชื่อวงศ์ AGARICACEAE

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

หมวก  รูประฆังกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง 30-38 มิลลิเมตร สีขาว ผิวด้านบน เป็นเส้นใยติดแนบไป                      กับหมวก ขอบหมวกเมื่อผ่าครึ่งเป็นแบบปลายขอบกระดกขึ้นเล็กน้อย ผิวขอบหมวกเป็นรอยหยักแบบไม่เป็นระเบียบ

ครีบ  สีครีมอ่อนจนถึงขาว เรียงใกล้กัน ติดแนบไปกับก้าน ขอบเรียบ ขอบครีบเมื่อมองจากด้านหน้าเสมอกัน

ก้าน  ทรงกระบอก ยาว 57-70 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 มิลลิเมตร สีขาวปนเทาทั่วก้าน ติดตรงกลางหมวกผิวเรียบหรือเป็นจุดเล็กน้อย เนื้อในก้านกลวง

วงแหวน  ลักษณะเป็นวงสั้นล้อมรอบอยู่ทางด้านบนของหมวก

กระเปาะหุ้มโคน  ไม่มี

สปอร์  ทรงรี ไม่มีเยื่อหุ้ม ผิวเรียบ สีขาว

แหล่งที่พบ  บนขอนไม้ผุ  เป็นกระจุก 2-3 ดอก                         

การใช้ประโยชน์    ไม่มีข้อมูล