ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ม.ราชภัฏยะลา จัดค่ายรักบ้านเกิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

1 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายรักบ้านเกิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย” โดยมี นักเรียนในโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นพี่เลี้ยง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาการนำทรัพยากรในท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีภารกิจในด้านการส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เนื่องจากการดำเนินชีวิตมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชนจึงควรจะเรียนรู้ และทำความเข้าใจ ธรรมชาติ ร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณค่าจึงเกิดแนวคิดที่จะดำเนินการให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้กับนักเรียนและเยาวชนชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่นักเรียน เยาวชน และบุคลากรที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงเป็นสื่อที่สำคัญที่สามารถนำมาบูรณาการกับการจัดประสบการณ์ และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการทำกิจกรรมกลุ่มการช่วยเหลือตนเอง และการพัฒนาความเป็นผู้นำ อีกด้วย