การจัดการความรู้

10 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คลังความรู้
  1. คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ ปี 2559
  2. คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทาง ปี 2559
  3. คู่มือกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ปี 2559
  4. การบันทึกในระบบpurchaseเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง-อัปเดตวันที่18-12-60
  5. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน-(ฉบับปรับปรุงจากฝ่ายพัสดุสามารถกรอกได้เลย)
  6. แบบฟอร์มจ้างเหมารถพร้อมตัวอย่าง (ฉบับปรับปรุงจากฝ่ายพัสดุสามารถกรอกได้เลย) *กรณียืมเงินต้องให้พัสดุลงรับBA/PRก่อนส่งหลักฐานยืมเงิน
  7. สรุปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561
  8. ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในงานประชุมวิชาการ