การนำเสนอดีเด่น

28 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลและผลงานเด่น

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ และนางสาวรอฮานา ดาคาเฮง เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1) ทุเรียนพื้นเมือง (Durio zibethinus Murray) ในตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา นำเสนอโดยนางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ และ 2) การสังเคราะห์งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ นำเสนอโดยนางสาวรอฮานา ดาคาเฮง ทั้งนี้งานวิจัยเรื่องทุเรียนพื้นเมือง (Durio zibethinus Murray) ในตำบล ลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ (ประเภทโปสเตอร์) (ระดับดีเด่น) 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด