คู่มือการปฏิบัติงาน

14 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยฯ

  • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

1. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  โดย นางสาวนัสรี  มะแน

2. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรม ท านุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดย นางสาวฮานูณา เฮ็งตาแกะ 

3. คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำวารสารวิชาการ  โดย ฟิตรีนา ดาราแม 

4. คู่มือบริหารจัดการงานบริการวิชาการ โดย นางสาวริซมา  สาเม๊าะ

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

1. คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ โดย นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ

2. คู่มือการปฏิบัติงาน การผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  โดย ซูไบดี  โตะโมะ 

  • ตำแหน่งนักวิจัย

1. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการดําเนินงานวิจัย  โดย มันทิราวรรณ อุทัยวรรณ 

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ โดย นางสาวรัตนา  พงศ์สิงห์