ข่าวกิจกรรม

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย"

    วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย" เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถพัฒนาโครงร่างงานวิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยได้รั

ข่าวการประชุมสวพ.

รางวัลและผลงานเด่น

สื่อสิ่งพิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

Q&A

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg