Thailand- United States Educational Foundation

25 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวแหล่งทุนและประชุมวิชาการ

       มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครชิงทุน เพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย ข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้มีสัญชาติไทย

       ผู้สนใจสมัครชิงทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ของมูลนิธินิฯ www.fulbrightthai.org/programs/2021usas ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ (ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต) ภายในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ที่อีเมล tusef@fulbrightthai.org