ร่วมประชุมเครือข่ายการวิจัย

19 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมเครือข่ายการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา เขตภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

            การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช