เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนพาณิชย์

26 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

                    สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนพาณิชย์ ประจำปี 2562 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/fund-news/1175-2562cr และโปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 15 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น มายังสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (E-mail: [email protected]) ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561