สวพ.ให้การต้อนรับประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2561

2 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 ต.ค. 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561 ในโอกาสนี้ได้รับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยใยนฐานะหน่วยงานมี่รับผิดชอบพันธกิจด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนระบบการทำงาน เช่น การจดสิทธิบัตรงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การให้ความสำคัญการภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นใ