สวพ.เข้ารับการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR 60

6 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (06 สิงหาคม 2561) ณ ห้องประชุมหย่าง ฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับการประเมินในครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับแก้ให้สอดคล้องกับพันธกิจการดำเนินงาน และบรรลุเป้าตามแผนปฏิบัติราชการ อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป