ReCommunity by YRU

19 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการ/กิจกรรม

 

ที่มาของโครงการ

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีหนึ่งในพันธกิจหลัก คือ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ในการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ มหาวิทยาลัยคลังปัญญาชายแดนใต้ โดยการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานชีวิตที่ดี มีความพอเพียง มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการ เพื่อนำมาเป็นงบประมาณส่วนกลางในการจัดสรรให้อาจารย์และบุคลากรสามารถดำเนินงานในพันธกิจบริการวิชาการได้ สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานศูนย์กลางการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ จึงพยายามหาแหล่งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการเลือกปัจจัยและองค์ประกอบที่พิจารณาแล้วว่าสามารถของบประมาณได้ จึงเสนอหัวข้อกรอบโครงการ“การเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผ่านแหล่งทุนโครงการสำคัญของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเมื่อหัวข้อกรอบโครงการได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้น จึงได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

ลักษณะสำคัญของโครงการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 

 

กิจกรรมที่ใกล้จะถึง

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ 1

15 ต.ค. 65

 

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ReCommunity by YRU)

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

25 - 29 ต.ค. 64

 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ (ReCommunity by YRU)

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

15 ธ.ค. 64

ประชุมติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ (ReCommunity by YRU) ไตรมาสที่ 1

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ReCommunity by YRU

ไตรมาสที่ 2 

16 มี.ค. 65

ประชุมติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ (ReCommunity by YRU) ไตรมาสที่ 2

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ReCommunity by YRU

ไตรมาสที่ 3 

15 มิ.ย. 65

ประชุมติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ (ReCommunity by YRU) ไตรมาสที่ 3

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ReCommunity by YRU

ไตรมาสที่ 4 

24 ส.ค. 65

จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ (ReCommunity by YRU)

ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยโครงการ ReCommunity by YRU

31 ส.ค. 65

ประชุมติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ (ReCommunity by YRU) ไตรมาสที่ 4

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ReCommunity by YRU

 

เอกสารเผยแพร่