ติดต่อเรา

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31000
โทรสาร 073-299635

อีเมล์  hrd_srdi@yru.ac.th

Human Resource Development Department
Southern Border Research and Development Institute 

Yala Rajabhat University
133 Tesban 3 Rd, Muang, Yala, 95000
Telephone +6673-299699-31000
Fax 073-299635
Email: hr.srdi@yru.ac.th