งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มรภ.ยะลา เปิดให้บริการสำรวจข้อมูล BY YRU POLL TEAM

11 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดให้บริการสำรวจข้อมูลในภารกิจ ดังนี้

  1. การสำรวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็นสาธารณะ (Poll)
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ (Project Monitoring & Evaluation)
  3. บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้สนใจเข้ารับบริการสำรวจข้อมูล

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการสำรวจข้อมูลได้ที่ www.gg.gg/yrupoll หรือสแกน Qr Code ดังภาพ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรอสีตา สอนดี อีเมล [email protected] หมายเลขโทรศัพท์ 073299699 ต่อ 31000 หรือ 0865974712