โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ )

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ )

 

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

1

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

 

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-สวพ-01 (คก.)

       รายงานผล           61-บวก-สวพ-01 (คก.)

 

2

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์อุบล ตันสม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-สวพ-02 (คก.)

       รายงานผล           61-บวก-สวพ-02 (คก.)

 

3

ต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-สวพ-03 (คก.)

       รายงานผล           61-บวก-สวพ-03 (คก.)

 

4

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู 

อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-สวพ-04 (คก.)

        รายงานผล           61-บวก-สวพ-04 (คก.)

 

5

ควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์สุธีรา ศรีสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-สวพ-05 (คก.)

       รายงานผล           61-บวก-สวพ-05 (คก.)

 

6

เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ (ท่าสาปโมเดล) 

นางสาวนัสรี มะแน

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-สวพ-06 (คก.)

       รายงานผล           61-บวก-สวพ-06 (คก.)

 

7

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพเด่นในตำบลลำพะยา 

นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

 

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-สวพ-07 (คก.)

       รายงานผล           61-บวก-สวพ-07 (คก.)

 

8

ค่ายรักบ้านเกิด พิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย” 

นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-สวพ-08 (คก.)

         รายงานผล           61-บวก-สวพ-08 (คก.)

 

9

ถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างการเรียนสำหรับเยาวชนในชายแดนใต้ 

นายซูไบดี โตะโมะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-สวพ-09 (คก.)

         รายงานผล           61-บวก-สวพ-09 (คก.)