โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

 

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

1

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน 

อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

 

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-01 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-01 (คก.)

 

2

อบรมการสร้างเกมส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Power Point 

อาจารย์บุปผา ไชยแสง

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-02 (คก.)

      รายงานผล         61-บวก-คมส-02 (คก.)

 

3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา”

อาจารย์ไซนีย์ ตำภู

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-03 (คก.)

     รายงานผล         61-บวก-คมส-03 (คก.)

 

4

นำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชน 

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-04 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-04 (คก.)

 

5

ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครู (ท่าสาปโมเดล) สู่การศึกษา Thailand 4.0 

อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-05 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-คมส-05 (คก.)

 

6

เพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูภาษาอังกฤษที่ไม่ได้จบวุฒิครู 

อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-06 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-06 (คก.)

 

7

อบรมยุวนักข่าวพลเมืองสร้างสรรค์สื่อสันติภาพชายแดนภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-07 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-07 (คก.)

 

8

บริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน 

อาจารย์คเณศ รัตนวิไล

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-08 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-08 (คก.)

 

9

ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-09 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-09 (คก.)

 

10

ค่ายศิลปะวิชาการสร้างสรรค์ 

อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

 

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-10 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-10 (คก.)

 

11

พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 2 

อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-11 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-11 (คก.)

 

12

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำเยาวชน 

อาจารย์ศรีประไพ    อุดมละมุล

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-12 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-12 (คก.)

 

13

สำนึกรักษ์นครยะลา 

อาจารย์วิไลวรรณ   วิไลรัตน์

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-13 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-13 (คก.)

 

14

อบรมทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์รอมยี   มอหิ

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-14 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-14 (คก.)

 

15

พัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร   สุนทรนนท์

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-15 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-15 (คก.)

 

16

ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย 

อาจารย์ปองทิพย์  หนูหอม

มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-คมส-16 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-คมส-16 (คก.)

 

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page