โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( คณะครุศาสตร์ )

3 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( คณะครุศาสตร์ )

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

1

                     พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้น

                        เรียนสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ

ครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ   61-บวก-คคส-01 (คก.)

         รายงานผล           61-บวก-คคส-01 (คก.)

 

2

                      ยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษา

                            โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน               จังหวัดชายแดนใต้ 

อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์

ครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ   61-บวก-คคส-02 (คก.)

        รายงานผล           61-บวก-คคส-02 (คก.)

 

3

ค่ายพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

อาจารย์ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข

ครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ   61-บวก-คคส-03 (คก.)

        รายงานผล           61-บวก-คคส-03 (คก.)

 

4

การพัฒนาทักษะกีฬาปันจักสีลัต  เพื่อส่งเสริมการเป็นนักกีฬาระดับยุวชน-เยาวชน สำหรับนักเรียน (ที่มีความต้องการพิเศษ) และนักเรียนปกติ ในจังหวัดยะลา

อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ

ครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ   61-บวก-คคส-04 (คก.)

        รายงานผล           61-บวก-คคส-04 (คก.)

 

5

ค่ายภาษาอังกฤษสู่น้องสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์

ครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ   61-บวก-คคส-05 (คก.)

        รายงานผล           61-บวก-คคส-05 (คก.)

 

6

การนำความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดยะลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา

ครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ   61-บวก-คคส-06 (คก.)

        รายงานผล           61-บวก-คคส-06 (คก.)

 

7

พัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษา (ครูเครือข่าย) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

ครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ   61-บวก-คคส-07 (คก.)

        รายงานผล           61-บวก-คคส-07 (คก.)