โครงการโรงเรียนเครือข่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการ/กิจกรรม

โครงการโรงเรียนเครือข่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการบริการวิชาการที่จัดโดยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายให้สามารถมีรายได้เพิ่มและสามารถรายจ่ายจากการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแหล่งพึงพิงทางวิชาการให้กับชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง