ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

16 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ ( 14 มี.ค. 61 ) เวลา 08 : 30 น. ที่ห้องประชุมอยางฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทน รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และคณะกรรมการ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองตอบความต้องการชุมชนและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น