Eid Mubarak

9 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

ชายแดนใต้โพล by YRU มหาวิทยาลัยราชภัฏยะล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง Eid Mubarak โดยได้ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 เก็บข้อมูลจากประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,200 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยคำถาม 2 ประเด็น ได้แก่ 1.รายการค่าใช้จ่ายเพื่อต้อนรับ “วันฮารีรายอ” เทศกาลแห่งความสุข 2.กิจกรรมยอดนิยมใน“วันฮารีรายอ” เทศกาลแห่งความสุข ผลการศึกษา พบว่า
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน

ร้อยละ

1.1 ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในจังหวัดใด

   
 

ปัตตานี

401

33.42

 

ยะลา

470

39.18

 

นราธิวาส

329

27.40

 

รวม

1,200

100.00

1.2 เพศ

     
 

หญิง

875

72.88

 

ชาย

324

26.99

 

เพศทางเลือก

2

0.14

 

รวม

1,200

100.00

1.3 อายุ

 

 

 
 

ต่ำกว่า 20 ปี

95

7.95

 

20 – 30 ปี

602

50.14

 

31 – 40 ปี

252

20.96

 

41 – 50 ปี

155

12.88

 

51 – 60 ปี

74

6.16

 

61 ปีขึ้นไป

23

1.92

 

รวม

1,200

100.00

1.4 อาชีพ

     
 

นักเรียน/ นักศึกษา

191

15.89

 

พนักงาน/ ลูกจ้างเอกชน

90

7.53

 

เกษตรกร

71

5.89

 

ธุรกิจส่วนตัว

217

18.08

 

พนักงาน/ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

36

3.01

 

ข้าราชการ/ พนังงานของรัฐ

143

11.92

 

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

120

10.00

 

รับจ้างทั่วไป

242

20.14

 

ว่างงาน

90

7.53

 

รวม

1,200

100.00

1.5 วุฒิการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จการศึกษา

   
 

ต่ำกว่าประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน

33

2.74

 

ประถมศึกษา

110

9.18

 

มัธยมศึกษาต้น หรือเทียบเท่า

130

10.82

 

มัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบเท่า

365

30.41

 

ปวส./อนุปริญญา

100

8.36

 

ปริญญาตรี

442

36.85

 

สูงกว่าปริญญาตรี

20

1.64

 

รวม

1200

100.00

 

ตอนที่ 2 เรื่อง Eid Mubarak

2.1 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อต้อนรับ “วันฮารีรายอ” เทศกาลแห่งความสุข พบว่า รายการค่าใช้จ่ายที่นิยมจับจ่ายเพื่อต้อนรับเทศกาลฮารีรายอ อันดับที่ 1 คือ บริจาคทานตามหลักศาสนา คิดเป็นร้อยละ 32.62 อันดับที่ 2 คือ เครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 30.13อันดับที่ 3
คือ อาหารสำหรับเลี้ยงแขก คิดเป็นร้อยละ 24.83

ตาราง 2.1 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อต้อนรับ “วันฮารีรายอ” เทศกาลแห่งความสุข

รายการ

ร้อยละ

บริจาคทานตามหลักศาสนา

32.62

เครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า

30.13

อาหารสำหรับเลี้ยงแขก

24.83

ท่องเที่ยว

12.42

รวม

100.00

 

2.2 กิจกรรมยอดนิยมใน“วันฮารีรายอ” เทศกาลแห่งความสุข พบว่า อันดับที่ 1 คือ อยู่บ้านกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35.56 อันดับที่ 2 เยี่ยมเยีอนญาติพี่น้องและเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 31.21 อันดับที่ 3 เยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) บรรพบุรุษ คิดเป็นร้อยละ 20.33

ตาราง 2.2 กิจกรรมยอดนิยมใน“วันฮารีรายอ” เทศกาลแห่งความสุข

รายการ

ร้อยละ

อยู่บ้านกับครอบครัว

35.56

เยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) บรรพบุรุษ

20.33

เยี่ยมเยีอนญาติพี่น้องและเพื่อน

31.21

ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว

12.90

รวม

10000