Ramadan 1445

30 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

ชายแดนใต้โพล by YRU มหาวิทยาลัยราชภัฏยะล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง รอมฎอน ฮ.ศ.1445 โดยได้ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 เก็บข้อมูลจากประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,200 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยคำถาม 7 ประเด็น ได้แก่
1.การวางแผนเข้าร่วมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445
2.กิจกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วางแผนหรือตั้งใจปฎิบัติในเทศกาลรอมฏอน
3.สถานที่ที่วางแผนหรือตั้งใจละศิลอดร่วมกับครอบครัว
4.ประมาณค่าใช้จ่ายในเดือนรอมฎอน
5.เมนูอาหารสำหรับละศิลอด 
6.เมนูของหวานสำหรับละศิลอด
7.สิ่งที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนมากที่สุดช่วงเทศกาลรอมฎอน
ผลการศึกษา พบว่า

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน

ร้อยละ

1.1 ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในจังหวัดใด

   
 

ปัตตานี

401

33.42

 

ยะลา

470

39.18

 

นราธิวาส

329

27.40

 

รวม

1,200

100.00

1.2 เพศ

     
 

หญิง

875

72.88

 

ชาย

324

26.99

 

เพศทางเลือก

2

0.14

 

รวม

1,200

100.00

1.3 อายุ

 

 

 
 

ต่ำกว่า 20 ปี

95

7.95

 

20 – 30 ปี

602

50.14

 

31 – 40 ปี

252

20.96

 

41 – 50 ปี

155

12.88

 

51 – 60 ปี

74

6.16

 

61 ปีขึ้นไป

23

1.92

 

รวม

1,200

100.00

1.4 อาชีพ

     
 

นักเรียน/ นักศึกษา

191

15.89

 

พนักงาน/ ลูกจ้างเอกชน

90

7.53

 

เกษตรกร

71

5.89

 

ธุรกิจส่วนตัว

217

18.08

 

พนักงาน/ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

36

3.01

 

ข้าราชการ/ พนังงานของรัฐ

143

11.92

 

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

120

10.00

 

รับจ้างทั่วไป

242

20.14

 

ว่างงาน

90

7.53

 

รวม

1,200

100.00

1.5 วุฒิการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จการศึกษา

   
 

ต่ำกว่าประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน

33

2.74

 

ประถมศึกษา

110

9.18

 

มัธยมศึกษาต้น หรือเทียบเท่า

130

10.82

 

มัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบเท่า

365

30.41

 

ปวส./อนุปริญญา

100

8.36

 

ปริญญาตรี

442

36.85

 

สูงกว่าปริญญาตรี

20

1.64

 

รวม

1200

100.00

 

ตอนที่ 2 เรื่อง รอมฎอน ฮ.ศ.1445

2.1 การวางแผนเข้าร่วมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445  พบว่า ในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445 ประชาชนท้องถิ่นชายแดนใต้การวางแผนเข้าร่วมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445 อันดับที่ 1 คือ ไม่เข้าร่วม ติดตามทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น วิทยุ ทีวี facebook คิดเป็นร้อยละ 87.90 อันดับที่ 2 คือ เข้าร่วม ณ ศาลาดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
คิดเป็นร้อยละ 5.94 อันดับที่ 3 ไม่เข้าร่วม เนื่องจากนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 6.16

ตาราง 2.1 การวางแผนเข้าร่วมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445 

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

ไม่เข้าร่วม ติดตามทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น วิทยุ ทีวี facebook

1055

87.90

เข้าร่วม ณ ศาลาดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

71

5.94

ไม่เข้าร่วม เนื่องจากนับถือศาสนาพุทธ

74

6.16

รวม

1,200

100.00

 

2.2 กิจกรรมที่ประชาชนท้องถิ่นชายแดนภาคใต้วางแผนหรือตั้งใจปฎิบัติในเทศกาลรอมฏอน พบว่า อันดับที่ 1 คือ อ่านคัมภีร์อัลกรุอ่านคิดเป็นร้อยละ 13.31 อันดับที่ 2 คือ ละศีลอดร่วมกับครอบครัว
คิดเป็นร้อยละ 13.08 อันดับที่ 3 ละหมาดยามค่ำคืน (ละหมาดตะรอเวี๊ยะห์) คิดเป็นร้อยละ 12.58

ตาราง 2.2 กิจกรรมที่ประชาชนท้องถิ่นชายแดนภาคใต้วางแผนหรือตั้งใจปฎิบัติในเทศกาลรอมฏอน

รายการ

ร้อยละ

อ่านคัมภีร์อัลกรุอ่าน

13.31

ละศีลอดร่วมกับครอบครัว

13.08

ละหมาดยามค่ำคืน (ละหมาดตะรอเวี๊ยะห์)

12.58

บริจาคทานให้คนยากไร้

12.26

รับประทานอาหารซุโฮร์

11.11

ไม่พูดนินทา ไม่คิดร้าย ทำใจให้สงบ

11.01

เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

10.92

ปฏิบัติภารกิจในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือน (เอี๊ยะติก๊าฟ)

8.79

พยายามเลิกสิ่งเสพติดต่างๆ เช่น บุหรี่, ชา, กาแฟ ฯลฯ

6.95

รวม

10000

2.3 สถานที่ที่วางแผนหรือตั้งใจละศิลอดร่วมกับครอบครัว พบว่า อันดับที่ 1 คือ บ้าน คิดเป็นร้อยละ 76.43 อันดับที่ 2 คือ ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 23.57 อันดับที่ 3 มัสยิด คิดเป็นร้อยละ 18.54

ตาราง 2.3 .สถานที่ที่วางแผนหรือตั้งใจละศิลอดร่วมกับครอบครัว

รายการ

ร้อยละ

บ้าน

76.43

ร้านอาหาร

23.57

มัสยิด

18.54

รวม

100.00

 

2.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในเดือนรอมฎอน พบว่า อันดับที่ 1 คือ 3,000 - 4,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.90 อันดับที่ 2 คือ 5,000 - 6,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.25 อันดับที่ 3 ต่ำกว่า 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.36

ตาราง 2.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในเดือนรอมฎอน

รายการ

ร้อยละ

ต่ำกว่า 3,000 บาท

13.36

3,000 - 4,999 บาท

37.90

5,000 - 6,999 บาท

30.25

7,000 - 9,999 บาท

8.56

10,000 บาท ขึ้นไป

9.93

รวม

100.00

 

2.5 เมนูอาหารสำหรับละศิลอด พบว่า อันดับที่ 1 คือ ปลากะพงนึ่งมะนาว คิดเป็นร้อยละ 8.22 อันดับที่ 2 คือ ต้มยำกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 8.14 อันดับที่ 3 ผัดเผ็ดปลาหมึก คิดเป็นร้อยละ 7.55

ตาราง 2.5 เมนูอาหารสำหรับละศิลอด

รายการ

ร้อยละ

ปลากะพงนึ่งมะนาว

8.22

ต้มยำกุ้ง

8.14

ผัดเผ็ดปลาหมึก

7.55

แกงมัสมั่นเนื้อ

7.29

แกงส้มปลากะพง

7.17

แกงส้มกุ้งใส่สัปปะรด

6.78

ไก่ผัดขมิ้น

6.61

ยำผักกูด

6.58

แกงกะทิปูม้า

6.39

แกงเลียงบวบ

5.93

สะตอผัดกะปิกุ้งสด

5.91

พะแนงเนื้อ

5.62

ต้มขมิ้นไก่

5.53

แกงมัสมั่นปลาโอ

4.99

รวม

100.00

 

2.6 เมนูของหวานสำหรับละศิลอด พบว่า อันดับที่ 1 คือ บัวลอย คิดเป็นร้อยละ 9.65 อันดับที่ 2 คือ ขนมอาเก๊าะ คิดเป็นร้อยละ 9.09 อันดับที่ 3 ข้าวเหนียวสังขยา คิดเป็นร้อยละ 8.79

ตาราง 2.6 เมนูของหวานสำหรับละศิลอด

รายการ

ร้อยละ

บัวลอย

9.65

ขนมอาเก๊าะ

9.09

ข้าวเหนียวสังขยา

8.79

ตูปะซูตง (ปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียว)

8.75

ฟักทองเชื่อม

8.62

พุดดิ้ง (กูเวฮางิ)

8.57

กูบาฆูลิง (ขนมควายกลิ้ง)

7.52

ข้าวโพดคั่วกะทิสด

7.31

สังขยาหน้าฟักทอง

6.68

เค้กไข่

6.58

สลัดแขก

6.42

เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน

6.02

เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่ม

5.99

รวม

100.00

 

2.7 สิ่งที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนมากที่สุดช่วงเทศกาลรอมฎอน พบว่า อันดับที่ 1 คือ การมีมาตรการดูแลเด็กกำพร้า คิดเป็นร้อยละ 67.83 อันดับที่ 2 คือ การรักษาเสถียรภาพผลผลิตทางการเกษตร เช่น ราคายางพารา ทุเรียน ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 32.17

ตาราง 2.7 สิ่งที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนมากที่สุดช่วงเทศกาลรอมฎอน

รายการ

ร้อยละ

การมีมาตรการดูแลเด็กกำพร้า

67.83

การรักษาเสถียรภาพผลผลิตทางการเกษตร เช่น ราคายางพารา ทุเรียน ฯลฯ

32.17

รวม

100.00