Q & A คำถามที่พบบ่อย

23 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) Q & A บริการถาม-ตอบ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ answer .png

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ question .png ใครสามารถเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการได้บ้าง
ตอบ    
อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานใดของมหาวิทยาลัย สามารถเสนอของบประมาณผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่องานประจำ  (ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2550)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ question .png หากเสนอโครงการโดยผู้เสนอโครงการสังกัดหน่วยงานหรือหลักสูตร หัวหน้าโครงการต้องเป็นหัวหน้างานหรือประธานหลักสูตรหรือไม่
ตอบ    ไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับการวางแผนการทำงานของทีมงาน หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (สายวิชาการหรือสายสนับสนุน) เป็นหลัก (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ question .png บทบาทของหัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบหลักโครงการบริการวิชาการ
ตอบ    เป็นผู้วางแผนงานบริการวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว้ ประสานงาน ควบคุมการดำเนินงานโครงการ  ติดตามรายงานผลความก้าวหน้า ตลอดจน
* ในกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ  http://eservice.yru.ac.th/research​ หัวหน้าโครงการต้องมีบทบาท ดังนี้
1) เสนอโครงการ 
2) กำกับติดตามรายงานความก้าวหน้า ทุกเดือน
3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ question .png กำหนดการส่งเอกสารงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตอบ   
ปฏิทินงานบริการวิชาการ (สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ)

-------------------------

วันสุดท้ายการส่งรายงานผล ปีงบ 61 (ฉบับร่าง)
31 ก.ค. 61
-------------------------
 รอประกาศผล 
วันสุดท้ายการส่งรายงานผล ปีงบ 61 (ฉบับสมบูรณ์)
31 ส.ค. 61
-------------------------


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ question .png รูปแบบการเขียนรายงานผล
ตอบ   สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูแบบฟอร์ม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ question .png ในการติตามการนำไปใช้ประโยชน์ ต้องเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกี่คน
ตอบ   ให้พิจารณาตามตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ดังนี้
1) กรณีมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 คน 

ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ร้อยละ 100)
2) กรณีมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20 คน 

ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ [email protected]