ReCommunity by YRU

19 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการ/กิจกรรม

 

ที่มาของโครงการ

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีหนึ่งในพันธกิจหลัก คือ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ในการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ มหาวิทยาลัยคลังปัญญาชายแดนใต้ โดยการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานชีวิตที่ดี มีความพอเพียง มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการ เพื่อนำมาเป็นงบประมาณส่วนกลางในการจัดสรรให้อาจารย์และบุคลากรสามารถดำเนินงานในพันธกิจบริการวิชาการได้ สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานศูนย์กลางการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ จึงพยายามหาแหล่งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการเลือกปัจจัยและองค์ประกอบที่พิจารณาแล้วว่าสามารถของบประมาณได้ จึงเสนอหัวข้อกรอบโครงการ“การเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผ่านแหล่งทุนโครงการสำคัญของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเมื่อหัวข้อกรอบโครงการได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้น จึงได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

ลักษณะสำคัญของโครงการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

เเบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ 

เอกสารเผยแพร่