ระเบียบ.ข้อบังคับ.ประกาศ.คำสั่ง

16 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

ระเบียบ

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2559

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

 

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2599

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2561