งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่นจัดประชุมกำหนด TOR "โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

9 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมกำหนด TOR "โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 8 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
เป็นประธาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา สุขจันทราอธิบายชี้แจงและพร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีนักวิจัยเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการได้อย่างถูกต้อง