ทีมวิจัย"เสบียงเมืองโมเดล"ลงพื้นที่วางแผนการปลูกข้าวโพดหวานฤดูกาลใหม่ร่วมกับชุมชน

11 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการวิจัยเสบียงเมืองโมเดล

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 67 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยโครงการยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ด้วยห่วงโซ่คุณค่าทุเรียนยะลาและธุรกิจเกษตร : เสบียงเมืองโมเดล ลงพื้นที่บ้านบาโงยแจเกาะ หมู่ 10 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อวางแผนการปลูกข้าวโพดหวานฤดูกาลใหม่ ทั้งนี้ ได้มอบปัจจัยการปลูก โดยมีการประสานสร้างความร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินยะลาได้ให้การสนับสนุนหญ้าแฝกและวัสดุปูน เพื่อแก้ปัญหาการไหลบ่าของน้ำหน้าดินและแก้ปัญหาดินกรดบูรณาการกับทุกภาคส่วนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามการเพาะปลูกข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ต.ตาเนาะปูเต๊ะอีกด้วย