ทีมวิจัยเสบียงเมืองโมเดลร่วมกิจกรรมลงนาม MOU แก้จน กับ วชช.ยะลา และ อบต. 8 ตำบล จ.ยะลา

30 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการวิจัยเสบียงเมืองโมเดล

28 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนยะลาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ตำบล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และ นายกองค์การบริการส่วนตำบล จาก 8 ตำบล ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการฝ่ายวิจัยและและนวัตกรรม และผู้แทนจากส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับการลงนามในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดยะลา และการรองรับการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมลงนาม ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนยะลา เทศบาลโกตาบารู องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ จังหวัดยะลา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดำเนินการภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดยะลา” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นทีเป้าหมาย 3 อำเภอ 16 ตำบล

**************

ขอบคุณภาพ/ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
ที่มา : https://www.yru.ac.th/th/archive/view/mrylng-nam-mou-k-cn-kab-wchchyala-la-xbt-8-tabl-cyala?fbclid=IwAR1qATtQteUpN13SW2_sj65EVT-_2MUnHX0aDuU85jEjpt5_vjlY8t2R76o_aem_AdtsUBOAfQwKUKnQRT4KNmlPoeAzXJHNsm6neWgp2lp9EgK_qGHUaZqPnYM72ibvKR5dk4SKD2EYpTRm5VBGpykJ