ทีมวิจัย "เสบียงเมืองโมเดล" และครัวเรือนเป้าหมาย อ.บันนังสตา ศึกษาดูงานการผลิตและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานและพืชสวนครัว ณ จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา จ.กาญจนบุรี และจ.สุราษฎร์ธานี

9 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการวิจัยเสบียงเมืองโมเดล

เมื่อวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิจัยโครงการนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา: เสบียงเมืองโมเดล กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและกลุ่มแปรรูปน้ำนมข้าวโพด ตำบลตาเนาะปูเต๊ะและตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้ศึกษาดูงานการผลิตและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน ณ กลุ่มเกษตรกรข้าวโพดหวานฝักสด จังหวัดสระบุรี ศึกษาการผลิตและแปรรูปข้าวโพดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดฟักอ่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยรางพงมั่งคง จังหวัดกาญจนบุรี และศึษาดูงานการบริหารและการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักบ้านบางท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น