งานประชุมวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

19 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ปฏิทินงาน อพ.สธ.-มรย.

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖
ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่กระจายการระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนวันจัดงานข้างต้น

สำนักพระราชวังได้แจ้งว่า ทรงมีพระราชานุญาต และเสด็จทรงเปิดงานในวันที่
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งกำหนดการจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน
ถึง ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด