คณะทำงาน อพ.สธ.-มรย. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2 ปี 2565

7 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะทำงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ  สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เครือข่าย C อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2565 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 แห่ง โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ประธานคณะกรรมการ อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) กิจกรรมศึกษาดูงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 3) การติดตามการดำเนินงานสำรวจรวบรวมทรัพยากรที่สถาบันในเครือข่ายดำเนินงานบันทึกตามแบบฟอร์ม 9 ใบงาน 4) การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านพืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาที่สังกัด 5) การเลือกทรัพยากรชีวภาพเด่นแต่ละสถาบันเพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่าย อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2565 6) การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 9 เครือข่าย ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 และ 7) การเตรียมเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2565 เพื่อให้การดำเนินงานเครือข่าย อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่างมีประสิทธิภาพต่อไปตามเป้าหมายที่ว่างไว้