อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สร้างความรู้ความเช้าใจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

23 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้รับเกียรติในการให้ความรู้ความเข้าใจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้อธิบายถึงแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น วิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การสำรวจและการเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลลำพะยาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้