การประชุมและติดตามงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.–มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และออนไซต์

17 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และออนไซต์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนทั้ง 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้ ทาง อพ.สธ. โดยนายพรชัย จุฑามาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน อพ.สธ. ให้แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) เพื่อสอดคล้องกับแผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561– 2580) แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 13 แผนปฏิรูป ประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงาน ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. ให้ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) มีประเด็นสำคัญดังนี้

  1. ทบทวนหรือพิจารณาปรับแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมี ตัวชี้วัด การทำงานคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยใช้ร่วมกับแนวทางการดำเนินงานตาม กรอบการ ดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด
  2. อพ.สธ. เสนอให้ตั้งคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อดำเนินการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลให้ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และเชื่อมกับฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
  3. การดำเนินงานในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร (F2A5) อพ.สธ. มีการเก็บข้อมูล ทรัพยากรผ่าน Mobile phone ผ่าน Tablet ผ่าน Desktop เพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ผ่านใบงาน 9 ใบงานและจะมีการตรวจสอบความถูกต้องโดย อพ.สธ. ก่อนนำลงฐานข้อมูล
  4. แจ้งเรียนเชิญร่วมเตรียมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยาการไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ปี 2565