อพ.สธ.-มรย. จัดการประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา

16 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่าย เพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น โดยมีวัตถุเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้ความเข้าใจในการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ รู้ความสำคัญของการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ที่มา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน บทบาทของสถานศึกษา และเครือข่ายการทำงานของฐานทรัพยากรท้องถิ่น การสมัครเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ความร่วมมือในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. การดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัดยะลาและตัวอย่างความสำเร็จของ อปท.สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งสามารถแนวทางในขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด