อบรมออนไลน์ในโครงการอบรมการเตรียมตัวอย่างกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็ก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในโครงการ อพ.สธ. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

16 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะทำงาน อพ.สธ-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการอบรมการเตรียมตัวอย่างกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็ก  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในโครงการ อพ.สธ. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ด้วยศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมออนไลน์การเตรียมตัวอย่างกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็ก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมสามารถจัดเก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป