คู่มือศึกษาส่วนประกอบของพืช (ในภาคสนาม)

19 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) สื่อเสริมความรู้

คู่มือศึกษาส่วนประกอบของพืชเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ( 3 กรอบการทำงาน : กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก) ในภารกิจ อพ.สธ.-มรย.ที่สนับสนุนงานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คู่มือนี้เหมาะกับผู้ปฎบัติงาน ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่รักษ์ทรัพยากรพืชในท้องถิ่นตนเอง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด