ติดต่อเรา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้อมูลที่อยู่ติดต่อ...โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                            ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

                            133 ถนนเทศบาล 3  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000