สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรม YRU Research Publication Camp 2024

3 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ภายใต้กิจกรรม "YRU Research Publication Camp 2024" โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย กล่าวต้อนรับวิทยากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากร โดยได้ให้ความรู้ความเข้าใจและข้อเสนอเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมบทความที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับโอกาสในการตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รวมถึงแนะนำเทคนิคในการเลือกวารสารที่มีคุณภาพอีกด้วย โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีนักวิจัยได้ Submit บทความในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 14 บทความ