สถาบันวิจัยจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ และแรงบันดาลใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

30 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางการ เข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์และแรงบันดาลใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ภายใต้กิจกรรม YRU Research Publication Camp 2024 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า เป็นวิทยากร โดยได้บรรยายถึงการตั้งเป้าหมายและวางแผนเส้นทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงชี้แจงเรื่องเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 23 คน ณ ห้องประชุมเลควิว โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสพัทลุง