อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบ ThaiJO สําหรับบรรณาธิการวารสาร”

29 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27-29 มีนาคม 2567 นางสาวฟิตรีนา ดาราแม และนางสาววัรดา บินตุซัยด์ เส็มไข่ นักวิชาการศึกษา (งานวารสารวิชาการ) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJO สําหรับบรรณาธิการวารสาร” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้งานระบบนี้แก่บรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้อง จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Centre) ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีวารสารเข้าสารเข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 วารสาร ณ ห้องไบร์ทตัน โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา