สถาบันวิจัยฯ จัดอบรม "การเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ"

26 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม อบรม “การเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ” ได้รับเกียรติจากอาจารย์ Cecilia Manzano Valdez เป็นวิทยากร โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความวิชาการพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการเขียนบทความเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ