เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย FUNDAMENTAL FUND (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

15 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) กลุ่ม Basic Research Fund
ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) กลุ่ม Basic Research Fund ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (FF 68) โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ https://eservice.yru.ac.th/research ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศหลักเกณฑ์รับข้อเสนอ โดยกรอบการวิจัยและงบประมาณ ตลอดจนเณฑ์การพิจารณาข้อเสนอจะต้องเป็นไปตามประกาศเปิดรับข้อเสนอ